Bevertrans n.v. wil bekend staan als een innovatief transportbedrijf, gerespecteerd voor de kwaliteit van zijn diensten en medewerkers, zich verbindend aan een beleid van continu verbeteren in al zijn activiteiten en processen. Hierbij wordt het veilig en stipt werken van onze medewerkers als een absolute prioriteit gezien.

Wij werken dagdagelijks aan onze persoonlijke contacten met de opdrachtgevers en klanten, waardoor we onze rol als link tussen deze beiden op de meest efficiënte en flexibele manier kunnen vervullen.

Daarnaast wordt eveneens door de klanten in dit verband steeds beter gedefinieerde en strengere eisen gesteld, dit zowel in het kader van hun eigen wettelijke eisen doch ook in een zuiver commercieel vrijwillig kader. Voorbeelden van deze eisen zijn ondermeer de GMP regeling, het autocontrolebesluit, de verordening 183/2005 inzake diervoederhygiëne, de verordening 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding, hygiëneverordeningen 852/2004 853/2004, 854/2004 en vele andere richtlijnen, verordeningen en KB’s.

De directie van het bedrijf is zich bewust van het bestaan van deze wet- en regelgeving en geeft met deze beleidsverklaring expliciet uitdrukking aan haar ambitie om aan deze verplichtingen te voldoen.

Teneinde deze ambitie in de praktijk om te zetten zal het bedrijf een gedocumenteerd kwaliteitssysteem ontwikkelen en onderhouden dat gebaseerd is op onder andere de HACCP principes zoals gedefinieerd in de Codex Alimentarius en de algemene eisen gesteld aan kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001). Het doel van dit alles is aantoonbaar maken dat de basiskwaliteit wordt gewaarborgd en ervoor zorgen dat binnen de onderneming aandacht wordt besteed aan onder meer volgende facetten: omgang met voedermiddelen, hygiënisch werken en traceerbaarheid.

Wij schenken tevens de nodige aandacht aan het voorkomen van persoonlijk letsel tijdens de uitvoering van onze opdrachten waarbij wij te allen tijde milieu- en materiële schade trachten te voorkomen door steeds de meest geschikte werkwijzen en technieken toe te passen. De algemene vorming en continue bijscholing van onze medewerkers is hierbij een essentieel element.

De directie beoordeelt voortdurend of de gestelde doelstellingen worden gehaald, hierbij worden de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier ingezet. Tevens wordt het efficiënt functioneren van het geïmplementeerde managementsysteem continu geëvalueerd en bijgestuurd, dit gebeurt o.a. op basis van de resultaten van interne audits en van een reeks indicatoren die constant opgevolgd worden.

Het certificaat dient de volledige scope van het bedrijf Bevertrans n.v. af te dekken, met name ISO 9001: “Nationaal- en internationaal transport van ADR- en andere goederen” én GMP: “Wegtransport van diervoeders en/of te verwerken nevenstromen".

De Directie.

Werken bij Bevertrans? Bekijk nu onze vacatures!